میوه‌هایی که از سفید شدن مو پیشگیری می کنند

اخبار - اخبار پزشکی - میوه‌هایی که از <a href="http://behsa24.ir/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-446" ><strong>سفید شدن مو</strong></a> پیشگیری می کنند

۱۳۹۳/۲/۱۵ تعداد بازدید: ۵

میوه‌هایی که از سفید شدن مو پیشگیری می کنند - تصویر 1

میوه‌هایی که از سفید شدن مو پیشگیری می کنند

مقالات مشابه :

"; var win = window.open("", "Print"); win.document.write(strContent); win.onload = win.print(); } //--------------------------------------------------------------------------------------------- function sendComment() { if(isEmpty(gel('TxtComment'))) { alert('نظر را وارد کنید'); gel('TxtComment').focus(); return; } gel('BtnSend').disabled = true; gel('WaitDIVComment').style.display = ''; reGetFromHttpRequest('post','http://www.ir-dr.com/Responser.aspx?Action=Comment', 'FrmComment', function(){ if(!isInt(result) || result==-1) return; gel('BtnSend').disabled = false; gel('WaitDIVComment').style.display = 'none'; var Divobj = document.createElement('div'); Divobj.id = 'Usercmd_'+result; Divobj.className = 'Comment'; Divobj.innerHTML= " " + " "+(isEmpty(gel('Alias'))?'کاربر مهمان':gel('Alias').value)+":
\n" + "

"+gel('TxtComment').value.replace(/\n/g,'
')+"

" + "

[نظر شما پس از تایید مدیر، بطور دائم در سایت قرا�� می گیرد]

"; gel('CommentsList').appendChild(Divobj); }); } //--------------------------------------------------------------------------------------------- function delComment(id) { if(confirm('آیا مطمئن هستید?')) { getFromHttpRequest('get','http://www.ir-dr.com/Responser.aspx?Action=DelComment&CId='+id,null,function(){ document.getElementById('Usercmd_'+id).style.display='none';}); } } //--------------------------------------------------------------------------------------------- function rateFunc() { getFromHttpRequest('get','http://www.ir-dr.com/Responser.aspx?Action=Rating&Module=News&RelId=1685&Rate='+Rating.getValue(), null, function(){}); } var Rating = null; if(gel("Rating")) Rating = new Spry.Widget.Rating("Rating", {rateHandler:rateFunc, allowMultipleRating:false, ratingValue:0}); //---------------------------------------------------------------------------------------------
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه