آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

670px Peel a Pineapple Step 1 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

خریدن یک آناناس برای دریافت ویتامین C بسیار مفید و مقرون به صرفه است. آب آناناس و خود آن برای خوردن و انواع سس ها قابل استفاده است، برای دریافت ویتامین ث باید تازه آن خورده شود. پوست آناناس ممکن است کلفت بنظر برسد. با این حال، شما می توانید از این روش برایپوست کند آن استفاده کنید:

670px Peel a Pineapple Step 3 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 4 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 5 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 6 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 6Bullet1 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 7 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 8 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 7 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده
670px Peel a Pineapple Step 81 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 9 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 10 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 11 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 12 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 13 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 14 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

670px Peel a Pineapple Step 15 آموزش تصویری پوست کندن آناناس به شیوه ساده

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه